راهکار های فکس سرور مای فکس MyFax  با دارا بودن قابلیت گسترش امکانات از جمله ، افزایش تعداد کانالها یک انتخاب حرفه ای و کارامد در  زمینه انتخاب فکس سرور یا فکس تحت شبکه میباشد ، این راهکار فکس سرور قابلیت یکپارچه سازی با نرم‌افزارهای اتوماسیون اداری را دارد .
 کلیه فکس های دریافتی را در قالب یک فایل الکترونیکی دریافت و سپس براساس Caller ID تماس گیرنده و یا (خط تلفن شهری) دریافتی، فکس مورد نظر را به پروفایل مشخص یا کارتابل مربوطه ،دبیرخانه یا سایر واحدها با حفظ امنیت ازسال می‌نماید.


 فکس های ارسالی مستقیماً از داخل سیستم اتوماسیون اداری Fax Server Automation  بوسیله فکس تحت شبکه ( فکس سرور مای فکس ) بصورت کاملا" مکانیزه ارسال گردیده و رسید آن در اتوماسیون اداری ثبت می‌گردد.


کاربرد فکس سرور در اتوماسیون اداری :


مدیریت فکس های ارسالی و دریافتی
حذف کامل فکس سنتی ، حذف کاغذ و هزینه کاغذ، کارتریج و تامین و نگهداری
تسهیل ارسال و دریافت فکس
ارجاع کلیه فکس های دریافتی به پروفایل و کارتابل مشخص هر فرد یا واحد